หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการ

หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการ

 • หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1-2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
   
 • หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1-2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
   
 • หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1-2563 และ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า
   
 • หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ 1 / 2562
   
 • หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ 1 / 2561
   
 • หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ 1 / 2560
   
 • หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ 1 / 2559
   
 • หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ 1 / 2558
   
 • หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ 1 / 2557