รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
ลำดับ ชื่อ - สกุล จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.  นางสาวประพิชญา พรมมาส 73,486,800 45.929
2.  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 39,151,514 24.469
3.  นายภาโณตม์ พรมมาส 11,430,000 7.144
4.  นายพรมพันธ์ พรมมาส 9,670,000 6.044
5.  นางปัทมา พรมมาส 6,040,000 3.775
6.  นายสราวุฒิ สนธิแก้ว 1,332,000 0.833
7.  นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 1,258,000 0.786
8.  นางสาวฐิติยา สนธิแก้ว 1,000,000 0.625
9.  นายคติมันต์ สนธิแก้ว 1,000,000 0.625
10.  นายจรูญ ไชยโรจน์ 700,000 0.438
 รวมทั้งสิ้น 145,068,314 90.668

แหล่งที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด