รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566
ลำดับ ชื่อ - สกุล จำนวนหุ้น
 •                   % หุ้น
 • 1. 
นางสาวประพิชญา พรมมาส 73,486,800
 1. 45.93
 • 2. 
นายภาโณตม์ พรมมาส 11,430,000 7.14
 • 3. 
นางสาวรัชฎา แสวงรุจิธรรม 9,670,000 6.04
 • 4. 
นางปัทมา พรมมาส 6,040,000 3.78
 • 5. 
น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ 2,096,700 1.31
 • 6. 
นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช 2,050,000 1.28
 • 7. 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1,633,100 1.02
 • 8. 
นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว 1,332,000 0.83
 • 9. 
นาย อนุชิต ศิริพัฒน์ 1,100,000 0.69
 • 10. 
นาง เสาวณี ศิริพัฒน์ 1,100,000 0.69
     

แหล่งที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด