รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
ลำดับ ชื่อ - สกุล จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.  นางสาวประพิชญา พรมมาส 73,486,800 45.93
2.  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 41,148,883 25.72
3.  นายภาโณตม์ พรมมาส 11,430,000 7.14
4.  นางสาวรัชฎา แสวงรุจิธรรม 9,670,000 6.04
5.  นางปัทมา พรมมาส 6,040,000 3.78
6.  นายสราวุฒิ สนธิแก้ว 1,332,000 0.83
7.  นางสาวฐิติยา สนธิแก้ว 1,000,000 0.63
8.  นายคติมันต์ สนธิแก้ว 1,000,000 0.63
9.  นายจรูญ ไชยโรจน์ 700,000 0.44
10.  นางศิริอร ธโนศวรรย์ 600,000 0.38
 รวมทั้งสิ้น 146,407,683 91.50

แหล่งที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด