หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
   
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 
   
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
   
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562
   
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561
   
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560
   
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559
   
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558
   
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557