หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

  • การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สาหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
    
  • หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 1-2566
    
  • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
    
  • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 
    
  • หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า