วิสัยทัศน์, พันธกิจ และ ค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์, พันธกิจ และ ค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์( Vision )

ในปี พศ.2561 (2018) โรงพยาบาลนนทเวชจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำประจำครอบครัว ที่มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลเฉพาะทางตติยภูมิ ตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ และ ได้รับความไว้วางใจ จากผู้รับบริการ

พันธกิจ (Mission)

ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีผู้ป่วย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ค่านิยมหลัก (Core value) : CARES

Customer Centric : มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
การค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้บริการเพื่อตอบสนองตอบต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

Accountability & Integrity : มุ่งเน้นรับผิดชอบในหน้าที่และปฏิบัติตามจริยธรรม
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มุ่งมั่นทำให้สำเร็จ จักการบริหารงานได้ มีเป้าหมายแผนงานชัดเจน ปฏิบัติตามแผน และติดตามจนสำเร็จได้ตามเวลาที่กำหนด
- มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน ประพฤติตนถูกต้อง ตามระเบียบบริษัท และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมุ่งรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

Result - Oriented : มุ่งเน้นบรรลุเป้าหมายในการทำงาน
- มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ เอาใจใส่ทุ่มเทที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร/ หน่วยงาน และมุ่งให้เกิดผลลัพธ์เกินความคาดหวัง (เป้าหมาย)
- มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ให้เกิดความเข้าใจในงานและสามารถแก้ไข ติดตาม แก้ปัญหาในงาน, มีความยืดหยุ่น และปรับตัวกับทุกสถานการณ์

Excellent Teamwork : มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและเคารพให้เกียรติผู้อื่น
การรับรู้เป้าหมาย เข้าใจบทบาทของตนเองในทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ให้เกียรติผู้นำ และสมาชิกทีมงานเพื่อนำทีมไปสู่การบรรลุเป้าหมายองค์กร

Safety : มุ่งเน้นการยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของ ผู้ป่วย แพทย์ และพนักงานทุกคนในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นอันดับแรก โดยสามารถตระหนักและยกประเด็นความเสี่ยงในระบบและกระบวนการ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดหรือเมื่อเกิด สามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องต่อมาตรฐานคุณภาพ