ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

2522
 • โรงพยาบาลนนทเวช จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2522 ภายใต้ชื่อ บริษัท นนทบุรีพัฒนา จำกัด มีเตียงรับผู้ป่วยใน 60 เตียง
2524
 • เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการรักษาพยาบาล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524
2536
 • บริษัทได้รับการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จำกัด
2539
 • โรงพยาบาลนนทเวช เปิดให้บริการอาคาร 16 ชั้น สามารถรับผู้ป่วยในได้ถึง 208 เตียง และรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละ 2,000 คน
2548 – 2550
 • - ได้รับรางวัลการให้บริการและการประสานงานยอดเยี่ยมในปีที่ 3 จากบริษัท บูพาประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางโรงพยาบาลได้รับรางวัลนี้มาแล้ว 3 ปีซ้อน
 • - ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA : Hospital Accreditation จากสถาบันรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล (พรพ.)
 • - ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับรองดังกล่าว
 • - ได้รับรอง ระบบคุณภาพ GMP / HACCP โดยมุ่งเน้นอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วน ตามหลักโภชนาการ โภชนบำบัดสอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ รวมทั้งกระบวนการผลิตอาหารแต่ละขั้นตอนให้สะอาดปลอดภัย เปิดสาขาโพลีคลินิกใหม่บนถนนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางเพียง 15 นาที จากโรงพยาบาลนนทเวช
2551
 • เปิดศูนย์ International Service and MIS Center เพื่อรองรับการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างชาติ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็ก มาเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา
2552
 • - เปิดศูนย์มะเร็งเต้านม Breast Cancer Center หนึ่งใน 7 ศูนย์หลักของ Women-Centered Care เพื่อรองรับและให้บริการด้านสุขภาพของสุขภาพสตรีอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพด้านต่างๆ
 • - เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Wellness Center เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงเฉพาะบุคคล โดยทีมแพทย์เฉพาะทางตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน
 • - ได้รับรางวัล โรงพยาบาลคุณภาพ Hospital Quality Award 2009 ระดับแพลตตินัม จากบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวร์รัน จำกัด (เอ ไอ เอ) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานเป็นเลิศจากโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ
 • - โรงพยาบาลนนทเวชได้รับรางวัลเกียรติยศการให้บริการยอดเยี่ยมจาก AACP Best Customer Service Award 2008-2009 (2551-2552) จากบมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต ซึ่งเป็นรางวัลที่ลูกค้าประกัน บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต
 • ได้ร่วมกันให้ความคิดเห็นและลงคะแนนความพึงพอใจ แก่โรงพยาบาลนนทเวช ให้เป็นโรงพยาบาลในดวงใจที่ให้การบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลเกียรติยศชนะเลิศติดต่อกัน 2 ปีซ้อน คือ ปี 2008-2009 (2551-2552)
2553
 • โรงพยาบาลนนทเวช ได้รับการรับรองคุณภาพ “โรงพยาบาลที่มีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพโดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการมีการพัฒนาต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดี สำหรับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ภายใต้โครงการ “บริการทางการแพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Good Practice)” โดยโรงพยาบาลนนทเวช คือ 1 ใน 3 โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลจาก 12 โรงพยาบาลทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ
2554
 • ได้รับการรับรอง JCI Accreditation มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และโถงพักคอยบริเวณต้อนรับ ด้านหน้าโรงพยาบาลให้สวยงาม ทันสมัย ปรับภาพลักษณ์ให้การให้บริการสูงสากล พัฒนาศูนย์หัวใจ โดยเพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Intervention และจัดซื้อเครื่อง Cath Lab ที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษา และศูนย์มะเร็งเต้านมเพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและชํานาญการทางด้าน มะเร็งและรังสีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะและจัดซื้อเครื่อง Digital Mammogram ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพสูง
2555
 • เปิดศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic Digital Imaging Center) ให้บริการเกี่ยวกับ การวินิจฉัยภาพจากการเอกซเรย์อัลตร้าซาวด์และ MRI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาพยาบาลที่ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพอย่างครบวงจร และปรับปรุงพื้นที่ ให้บริการภายในโรงพยาบาล อาทิแผนกฉุกเฉิน แผนกศัลยกรรม รวมถึงห้องพักผู้ป่วย ให้สวยงาม ทันสมัย และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ให้รวดเร็ว
2556
 • เมื่อเดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดซือ้ ที่ดินที่ติดกับโรงพยาบาลโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อทำการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ เพื่อรองรับการขยายบริการที่เพิ่มขึน้ ในอนาคตขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการออกแบบ ในส่วนของการให้บริการจัดตัง้ ศูนย์ ศูนย์สมองและระบบประสาท stroke fast track (Neurology Clinic) ให้การดูแลผู้ป่วยทางสมองซึ่งแนวโน้มจะมีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นบริษัทฯ ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) เป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถดำเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบผลสำเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)
2557
 • ได้รับการรับรอง JCI Re-Accreditation ในเดือนพฤษภาคม และมีการพัฒนาการแพทย์ในสาขาต่างๆ เช่น ผ่าตัดหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจ พัฒนาการรักษาโรคเรือ้ รังเฉพาะทางแบบตติยภูมิด้วยมาตรฐานการรักษาสากล (Tertiary Care) โดยเน้นการรักษาแบบองค์รวม และมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การคัดกรอง การรักษาโรคและฟื ้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยให้กลับคืนเป็นปกติ ในส่วนที่ดินที่ติดกับโรงพยาบาล ขณะนีบ้ ริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล
2558
 • ได้นำนวัตกรรมเพื่อการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติ "3D Full High Definition Laparoscopic Surgery" ยกระดับการบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเสริมศักยภาพการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรภายใต้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
2559
 • ได้รับการรับรอง HA Re-Accreditation ครัง้ ที่ 3 เมื่อเดือน สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อร่วมมือทางวิชาการและ การทำวิจัยทางการแพทย์ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการรักษาพยาบาลมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการในอนาคต
 • สำหรับโครงการขยายการลงทุนในที่ดินที่ติดกับโรงพยาบาล ขณะนีบ้ ริษัทฯ ได้ผ่านการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล(EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2560
2560
 • ได้รับการรับรอง Re-Accreditation JCI 5th Edition Standards ในเดือนมิถุนายน และมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉัยในสาขาต่างๆ เช่น พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้อง อาทิเช่น ศูนย์กระดูกและข้อผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวเข่าผ่านกล้อง , ศูนย์สุขภาพสตรี ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง ผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งผ่านกล้อง เน้นการรักษาแบบองค์รวมโดยส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การคัดกรอง การรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยให้กลับคืนเป็นปกติ
 • ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯครบรอบ 36 ปี ได้จัดโครงการ “36 ดวงตา คืนชีวา ให้ชีวิต” ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีโดยให้การรักษาผู้ป่วยต้อกระจกด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยตัง้ แต่การผ่าตัดไปจนถึงการติดตามผลผู้ป่วย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โปรโมชั่นประจำเดือน