โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โครงการเบิกจ่ายตรงข้าราชการ

บริการอีกระดับ เพื่อข้ารายการไทยและครอบครัวทางเลือกใหม่สำหรับการเบิกจ่ายตรง (กรณีผ่าตัด) ♦ ไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนาน ♦ ใช้สิทธิ์การเบิกจ่ายตรงได้ทั้งครอบครัว (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด/ผู้รับบำนาญ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ♦ บริการอีกระดับด้วยมาตรฐาน HA และ JCI ♦ พักห้องเดี่ยวแบบ Superior ♦ บริการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและให้คำปรึกษาแบบ One Stop Service...