เรียนผู้รับบริการ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ในโรงพยาบาลและลดการแพร่กระจาย เชื้อ COVID-19

เรียนผู้รับบริการ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ในโรงพยาบาลและลดการแพร่กระจาย เชื้อ COVID-19