บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ โรงพยาบาลนนทเวช