งบการเงิน

 ปี 2567

ปี 2566

 
ปี 2565

 
ปี 2564

 ปี 2563

 ปี 2562