งบการเงิน

ปี 2565

ปี 2564

 ปี 2563

 ปี 2562

 ปี 2561

 ปี 2560

 ปี 2559

ปี 2558

 ปี 2557

 ปี 2556

  ปี 2555