คลินิกโรคไต

โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเป็นสาเหตุของโรคไตที่พบได้บ่อยที่สุด การควบคุมความดันโลหิตและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการชะลอการเสื่อมของโรคไตเรื้อรัง ในทางกลับกัน โรคไตเรื้อรังก็สามารถนำไปสู่โรคความดันโลหิตสูงได้เช่นกัน”

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง คลินิกโรคไต

    คลินิกโรคไต โรงพยาบาลนนทเวช ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทั้งในแบบระยะสั้นและระยะยาวอย่างครบครันด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย โดยมีทีมบุคลากรซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต ทำงานร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบไปด้วยนักกำหนดอาหาร เภสัชกร และพยาบาลผู้ประสานงานประจำคลินิกในการประเมินการทำงานของไต และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยชะลอการเสื่อมของไตและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากไตเสื่อม

บริการและการรักษา
 •  ความผิดปกติเกี่ยวกับสมดุลของกรด-ด่าง และเกลือแร่ในร่างกาย
 •  ไตวายเฉียบพลัน
 •  โรคไตเรื้อรัง โรคไตที่เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ำที่ไต กลุ่มอาการอัลปอร์ต ภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ฯลฯ
 •  การผ่าตัดปลูกถ่ายไต
การวินิจฉัย
 • 1.การตรวจเลือด
  •  การตรวจเลือดเพื่อประเมินอัตราการทำงานของไต

   •  ตรวจค่าปริมาณยูเรียไนโตรเจนในเลือด (BUN)
     ​ตรวจระดับครีเอตินิน (creatinine) และคำนวณอัตรากรองของไตโดยประมาณ [estimated glomerular filtration rate (eGFR)] โดยคิดจากระดับครีเอตินิน (เป็นวิธีที่ได้มาตรฐานในการใช้ตรวจหาโรคไตเรื้อรังหรือความผิดปกติอื่นๆ เกี่ยวกับไต)

  •  การตรวจเลือดเพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคไต

   •  ​ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพร้อมอัตราส่วนของเม็ดเลือดขาว
     ตรวจส่วนประกอบของเกลือแร่ในร่างกาย (โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด์ แคลเซียม ฟอสเฟต)
     ตรวจปริมาณโปรตีนในเลือด
     ตรวจระดับคอเรสเตอรอล

 • 2.การตรวจปัสสาวะ
  • ​​ ​การตรวจปัสสาวะและตะกอนในปัสสาวะ (เพื่อตรวจหาโรคไตเรื้อรังและบ่งบอกถึงชนิดของโรคไต)
    การตรวจวัดสัดส่วนของการรั่วของอัลบูมินต่อครีเอตินินในปัสสาวะ
    การตรวจวัดสัดส่วนของการรั่วของโปรตีนต่อครีเอตินินในปัสสาวะ

 • 3.การตรวจระดับโปรตีนในปัสสาวะถือเป็นตัวบ่งชี้ปัญหาโรคไตที่สำคัญและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรได้รับการติดตามปริมาณโปรตีนในปัสสาวะเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
  4.การตรวจทางรังสีวิทยา : การอัลตราซาวนด์ไต (Renal Ultrasound) การตรวจไตโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Kidney Dopplers) การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Angiography) การตรวจทางนิวเคลียร์ (Renal scan)
  •  ​เพื่อตรวจสอบการอุดตันในทางเดินปัสสาวะ (เช่น นิ่วในไต)
  •  ​เพื่อประเมินขนาดของไต
  •  ​เพื่อตรวจสอบโรคถุงน้ำในไต
  •  เพื่อตรวจหาอาการอื่นๆ อาทิ อาการหลอดเลือดแดงที่ไตตีบตัน
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต
 • การชะลอการเสื่อมของไต ด้วยการควบคุมสาเหตุของโรคไต เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ำในไต โรคนิ่วที่ไต การสูบบุหรี่ และการควบคุมระดับโปรตีนที่รั่วออกมากับปัสสาวะ
 • การรักษาภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะเลือดจาง ระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ
 • การบำบัดทดแทนไต
  •  ​บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยวิกฤติ
  •  บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง (Plasmapheresis)
 • บริการฟอกเลือดในผู้ป่วยที่มีสารพิษคั่งในกระแสเลือด
 • บริการผ่าตัดเส้นเลือดพิเศษสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • บริการแก้ไขปัญหาของเส้นเลือดพิเศษสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • บริการข้อมูลในการดูแลตนเองในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)
 • บริการข้อมูลในด้านการปฏิบัติตัวทางด้านอาหารและยาในผู้ป่วยโรคไต
 • บริการตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของไต
 • บริการปรึกษาและรักษาภาวะไตวายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคไต
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายไตบริการด้านยา
 •  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวยา เช่น วิธีการรับประทาน ฤทธิ์ของยาที่มีต่อร่างกาย ผลข้างเคียงของยา รวมถึงวิธีการบรรเทาอาการข้างเคียงนั้นๆ
 •  เน้นย้ำให้ผู้ป่วยใช้ยาอย่างถูกต้อง
การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการโดยนักกำหนดอาหาร

เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่อาจจำเป็นต้องจำกัดปริมาณโปรตีน เกลือ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อน

“Health’s Tip โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเป็นสาเหตุของโรคไตที่พบได้บ่อยที่สุด การควบคุมความดันโลหิตและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการชะลอการเสื่อมของโรคไตเรื้อรัง ในทางกลับกัน โรคไตเรื้อรังก็สามารถนำไปสู่โรคความดันโลหิตสูงได้เช่นกัน”


  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ คลินิกโรคไต 

โปรโมชั่นประจำเดือน