ศูนย์เบาหวาน

ศูนย์เบาหวานโรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานแบบครบวงจร ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและญาติได้รับคำแนะนำที่ถูกวิธี ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และการรับประทานอาหารที่เหมาะสมโดยนักกำหนดอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ขอบเขตการให้บริการ ศูนย์เบาหวาน

     ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลนนทเวช ให้การดูแลรักษาและป้องกัน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทีมแพทย์ร่วมรักษาสาขาต่างๆ พยาบาลซึ่งได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง เภสัชกร นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด ร่วมให้คำปรึกษา และดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและครบวงจร พร้อมทั้งให้ความสำคัญการส่งเสริมความรู้เพื่อการดูแลตนเองของคนไข้ และติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อคนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข