ศูนย์เบาหวาน

ศูนย์เบาหวานโรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานแบบครบวงจร ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและญาติได้รับคำแนะนำที่ถูกวิธี ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และการรับประทานอาหารที่เหมาะสมโดยนักกำหนดอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ขอบเขตการให้บริการ และ บริการเฉพาะทาง ศูนย์เบาหวาน

   ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลนนทเวช  เสนอบริการอย่างครบวงจร สำหรับการวินิจฉัยและการรักษาโรคเบาหวานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อ วิทยากรเบาหวาน นักโภชนาการ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ได้รับการฝึกอบรมจาก ต่างประเทศ  ศูนย์เบาหวานให้บริการดูแล ประเมินผล รักษา และติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว

การตรวจวินิจฉัยและรักษา
 •  ประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน
 •  การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน
 •  ให้บริการหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์คลอดทารกอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 •  การรักษาด้วยเลเซอร์สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นตาเพื่อป้องกันตาบอด
 •  ให้บริการโปรแกรมลดน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือด และโรคหัวใจและหลอดเลือด
 •  ให้บริการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น โรคทางระบบหลอดเลือด การรักษาแผลที่หายยาก การรักษาโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท การผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อรักษาเท้า
 •  ให้บริการความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 •  ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน)
 •  ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี
 •  การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา
 •  ห้องแนะนำให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

 การตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยงเบื้องต้นต่อกลุ่มโรคเมตาบอลิก (Metabolic Syndrome) โดยคำนวนจากค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index  : BMI) และตรวจวิเคราะห์สารประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Inbody

   ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) เป็นการดูความสัมพันธ์ ระหว่างน้ำหนักและส่วนสูง เนื่องจากคนเราเมื่อสูงถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะหยุดสูง มีแต่น้ำหนักเท่านั้นที่จะเพิ่มขึ้น  ซึ่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น มีผลต่อสุขภาพ  นำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และเส้นเลือดหัวใจอุดตัน คนที่มีดัชนีมวลกายสูงจะมีไขมันในร่างกายมากกว่าปกติ  ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และเส้นเลือดหัวใจอุดตัน

 การตรวจวิเคราะห์สารประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Inbody :ตรวจดุลยภาพร่างกาย เพื่อวิเคราะห์ปริมาณน้ำ ไขมัน เกลือแร่ กล้ามเนื้อ และประเมินภาวะสุขภาพ และการวินิจฉัยโรค

 การตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยง ติดตามตรวจรักษาประเมินการควบคุมเบาหวานอย่างต่อเนื่อง และป้องกันโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน รวมทั้งประเมินความผิดปกติจากโรคเบาหวาน โดยอายุรแพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

 การตรวจสุขภาพเท้าโดยละเอียด เพื่อค้นหาแผลเรื้อรังและความเสี่ยงในการเกิดแผลเบาหวาน พร้อมให้คำแนะนำการเลือกรองเท้าที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดแผล อุบัติเหตุจากการตัดเล็บ หรือการขูดหนังหนาที่ไม่ถูกวิธีโดยบุคลากรที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง

 การตรวจวัดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน  (Ankle Brachial Index) เพื่อประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบ

 การตรวจจอประสาทตา ให้บริการตรวจสุขภาพตาและจอประสาทตา ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพจอประสาทตา 200 องศา Fundus Camera ใช้เวลาเพียง 2 นาทีในการถ่ายภาพ สามารถตรวจสุขภาพตาและจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานได้ทันที โดยไม่ต้องขยายม่านตาโดยจักษุแพทย์ เพื่อดูการแทรกซ้อนของเบาหวานในตา เพื่อที่จะให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

 การตรวจการทำงานของไต โดยการตรวจปัสสาวะหาไมโครอัลบูมิน และตรวจเลือดดูการสะสมของเสียจากไตในกระแสเลือด

 การตรวจการทำงานของหัวใจและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย เพื่อดูการทำงานของหัวใจและจังหวะการเต้นของหัวใจ

 การรักษาแผลเท้าเบาหวานที่เกิดจากโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบหรือตัน โดยวิธีไม่ต้องผ่าตัด และวิธีการผ่าตัดโดยการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน หรือใส่ Stent (Endovascular Surgery)

 การผ่าตัดต่อเส้นเลือดที่ขา เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงที่เท้า ทำให้ผู้ป่วยไม่เสี่ยงกับการถูกตัดนิ้วหรือขาเพราะเกิดภาวะหลอดเลือดที่ขาตีบตัน

 การผ่าตัดโดยการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน หรือ ใส่ Stent Endovascular Surgery

 การตรวจวัดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน(ABI : Ankle Brachial Index) : เพื่อประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดส่วนปลายตีบ

Nutrition Services
 •  บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค BEMO (BEHAVIOR MODIFICATION)
 •  บริการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน
 •  บริการดูแลรักษาโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน
 •  บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค BEMO (BEHAVIOR MODIFICATION)
 •  บริการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน
คลินิค ต่อมไทรอยด์

   โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรคต่อมไร้ท่อเป็นโรคที่เกิดกับอวัยวะต่างๆ ในระบบต่อมไร้ท่อซึ่งกระจายอยู่ทั่วร่างกาย ต่อมไร้ท่อทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อควบคุมการทำงานของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแคลอรีให้เป็นพลังงาน การเต้นของหัวใจ การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อและกระดูก รวมถึงการมีบุตร ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน หรือจากการเกิดรอยโรคต่างๆ นั้นทำให้เกิดโรคตามมามากมาย เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ กระดูกพรุน ภาวะโรคอ้วน เป็นต้น

 •  ให้บริการการป้องกันและรักษาโรคอ้วน
 •  การประเมินและการแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการสำหรับคนปกติที่ขาดสารอาหารเช่นขาดวิตามิน เกลือแร่
 •  บริการการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำสำหรับผู้ป่วยที่ขาดสารอาหารหรือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 •  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง
 •  บริการให้การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดไทรอยด์  การเจาะก้อนที่ต่อมไทรรอยด์
 •  โรคระบบต่อมไร้ท่อ
 •  บริการตรวจวินิจฉัยประเภทของโรคด้วยการตรวจระดับฮอร์โมน  ให้คำปรึกษาปัญหาฮอร์โมนเพศ  ให้ฮอร์โมนเพศในผู้ป่วยหลังแปลงเพศ หรือขาดฮอร์โมนเพศในผู้หญิง หรือฮอร์โมนเพศในผู้ชาย
 •  อัลตราซาวน์ Thyroid
 •  FNA ต่อมไทรอยด์
Class Education
 •  Comprehensive Diabetes Education Classes
 •  Training for home continuous glucose monitoring
 •  การเข้ากลุ่มอบรมเกี่ยวกับเบาหวาน
 •  การจัดกิจกรรมชมรมอ่อนหวานอ่อนวัย (DM CLUB) เพื่อสอนสมาชิกเกี่ยวกับความรู้ในการดูแลตนเอง (DM CLASS) และจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน (DM CAMP) ให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกิดแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอยู่กับเบาหวานได้ดีขึ้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานที่พบบ่อยๆ แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ชนิด คือ

ชนิดที่ 1 เกิดจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินอย่างสิ้นเชิง ทำให้ต้องใช้อินซูลินในการรักษา
ชนิดที่ 2 เกิดจากความผิดปกติสำคัญ 2 อย่าง คือ การขาดฮอร์โมนอินซูลินและการดื้อต่อฤทธิ์ของฮอร์โมนอิซูลิน (ต่อไปจะใช้คำว่าภาวะดื้อต่ออินซูลิน)  อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่มาจากตับอ่อน  มีความสำคัญมากในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติอยู่ตลอดเวลา

อาการบ่งชี้ของโรคเบาหวาน

หิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย น้ำหนักลด เป็นแผลแล้วหายยาก มีอาการชาปลายมือปลายเท้า มีมดขึ้นปัสสาวะ

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน แบ่งออกเป็น

     โรคแทรกซ้อนเฉียบพลัน ได้แก่ น้ำตาลในเลือดต่ำ และน้ำตาลในเลือดสูงมาก ซึ่งอาจเกิดร่วมกับภาวะเลือดเป็นกรด หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจถึงขึ้นเสียชีวิตได้

     โรคแทรกซ้อนเรื้อรัง ส่วนใหญ่เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานหลายปี อันเป็นผลจากภาวะดื้อต่ออินซูลินในระยะแรก ตามด้วยภาวะขาดอินซูลิน ทำให้โครงสร้างและหน้าที่ของหลอดเลือดผิดปกติ โดยเฉพาะหลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่หัวใจ ไต จอประสาทตา และเท้า มีผลทำให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบตัน  ไตวาย จอประสาทตาเสื่อม เป็นแผลเรื้อรังที่เท้า อาจทำให้ต้องตัดนิ้ว หรือเท้า หรือเกิดเส้นเลือดในสมองตีบ แตก เป็นสาเหตุให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

 • การเสื่อมของประสาทส่วนปลาย
  ขณะนี้ยังไม่มีวิธีที่ดีพอสำหรับป้องกันไม่ให้เกิด แต่อาจทำให้เกิดช้าลงหรือความรุนแรงน้อยลง โดยการควบคุมเบาหวาน รักษาระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับคนปกติ ร่วมกับการดูแลเท้าและตาอย่างเหมาะสม
 • การดูแลระวังรักษาเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
  การดูแลระวังรักษาเท้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เป็นเบาหวาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน มีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดแผลเรื้อรัง หรือเกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงมากกว่าคนปกติ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ดีพอ อาจลุกลามถึงต้องเสียนิ้วหรือเสียขา สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยการเอาใจใส่สำรวจเท้าทุกวัน ถ้าเกิดความผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ทันที

ข้อแนะนำ... สวมรองเท้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน เลือกรองเท้าที่ไม่คับ ไม่หลวมเกินไป งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการนั่งไขว้ขา เพราะจะทำให้การไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงเท้าไม่สะดวก

บริการให้ความรู้ข้อมูลโรคเบาหวาน
 • บริการให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันและการรับประทานอาหารและยาที่เหมาะสม โดยนักกำหนดอาหาร พยาบาล และเภสัชกร เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและญาติได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว


  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ ศูนย์เบาหวาน 

โปรโมชั่นประจำเดือน