แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ให้บริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการครอบคลุม การวิเคราะห์หาความเสี่ยง/แนวโน้ม, การตรวจเบื้องต้น/ตรวจคัดกรอง, การตรวจวินิจฉัย, การตรวจสนับสนุนการรักษา และการตรวจติดตามผลการรักษา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย บุคลากรที่มีประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นผลการตรวจที่ถูกต้อง แม่นยำเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ บริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความต้องการของผู้รับบริการ ได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  ISO 15189 : 2012 และมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ให้บริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการครอบคลุม การวิเคราะห์หาความเสี่ยง/แนวโน้ม, การตรวจเบื้องต้น/ตรวจคัดกรอง, การตรวจวินิจฉัย, การตรวจสนับสนุนการรักษา และการตรวจติดตามผลการรักษา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย บุคลากรที่มีประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นผลการตรวจที่ถูกต้อง แม่นยำเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ บริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความต้องการของผู้รับบริการ ได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  ISO 15189 : 2012 และมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ให้บริการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคของแพทย์ ช่วยบ่งบอกความรุนแรงของโรคช่วยพยากรณ์โรค ช่วยในการติดตามผลการรักษา และเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรค โดยแบ่งงานตรวจวิเคราะห์เป็นสาขา ดังนี้

  • - สาขาโลหิตวิทยาคลินิก ได้แก่ การตรวจหาภาวะโลหิตจาง
  • - สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก ได้แก่ การตรวจปัสสาวะ – อุจจาระ เป็นต้น
  • - สาขาเคมีคลินิก ได้แก่ การตรวจเบาหวาน ไขมัน เป็นต้น
  • - สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ได้แก่ การตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี การตรวจเอดส์ เป็นต้น
  • - สาขาจุลชีววิทยาคลินิก ได้แก่ การเพาะเชื้อและแยกเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เพื่อหาสาเหตุของเชื้อก่อโรค พร้อมกับทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ
  • - สาขาพิษวิทยา ได้แก่ การตรวจหาระดับยา ระดับสารตะกั่ว เป็นต้น
  • - สาขาชีววิทยาระดับโมเลกุล ได้แก่ การตรวจหาพันธุกรรมไวรัสตับอักเสบบี
  • - สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ได้แก่ การตรวจชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิวิทยา การตรวจหามะเร็งปากมดลูก เป็นต้น
  • - สาขาธนาคารเลือด ได้แก่ การทดสอบ เพื่อเตรียมโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่เหมาะสม และปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ป่วย

บุคลากร ประกอบด้วยทีมนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ มากกว่า 15 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถ ในการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐานทันสมัย เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องแม่นยำ ตรงกับความเป็นจริงในตัวผู้ป่วย และสามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว

โปรโมชั่นประจำเดือน