ประเภทห้องพัก
ห้องเดี่ยว

  • ค่าบริการห้องพัก2,500
  • ค่าบริการ รพ.500
  • ค่าบริการพยาบาล1,700
  • ค่าอาหาร550