ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ปี 2560

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ปี 2560

 •  
 • 26 ธ.ค. 60 ►  แจ้งกรรมการลาออกและเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
   
 • 09 พ.ย. 60 ►  แจ้งกรรมการลาออก
   
 • 05 พ.ค. 60 ►  การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560  ทางเว็บไซด์บริษัท

   
 • 24 เม.ย. 60 ► แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2560

   
 • 24 มี.ค. 60 ► การเผยแพรหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2560 ทางเว็บไซตบริษัทฯ

   
 • 09 มี.ค. 60 ► ประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1-2560