ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ปี 2562

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ปี 2562

 •  
 • 07 พ.ย. 62 ► แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

   
 • 09 ส.ค. 62 ► แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

   
 • 17 ก.ค. 62 ► แต่งตั้งกรรมการ และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

   
 • 17 ก.ค. 62 ► แจ้งการถึงแก่กรรมของประธานกรรมการ

   
 • 10 พ.ค. 62 ► เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2562

   
 • 9 พ.ค. 62 ► แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

   
 • 30 เม.ย. 62 ► แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2562

   
 • 28 มี.ค. 62 ► การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2562

   
 • 06 มี.ค. 62 ► ประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1-2562