ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ปี 2563

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ปี 2563

 •  
 • 22  ธ.ค. 63 ► หนังสือแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่ม
   
 • 5  พ.ย. 63 ► ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3-2563
   
 • 19  ส.ค. 63 ► การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1-2563 บนเว็บไซด์บริษัท

   
 • 10  ส.ค. 63 ► หนังสือแจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

   
 • 10  ส.ค. 63 ► ขอชี้แจงผลการดำเนินงานQ2-2563

   
 • 06  ส.ค. 63 ► มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1-2563

   
 • 14  ก.ค. 63 ► การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1-2563 ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ

   
 • 25  มิ.ย. 63 ► กำหนดวันประชุม วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น1-2563

   
 • 25  มิ.ย. 63 ► แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   
 • 11  พ.ค. 63 ► แจ้งอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินและยกเลิกวาระการประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมAGM1-2563

   
 • 11  พ.ค. 63 ► ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่1-2563

   
 • 2  เม.ย. 63 ► แจ้งเลื่อนประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

   
 • 20 มี.ค. 63 ► เผยแพร์หนังสือเชิญประชุม AGM 1-2563 และแนวทางปฏิบัติป้องกันCOVID-19

   
 • 19 ก.พ. 63 ► ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุม AGM 1-2563

   
 • 19 ก.พ. 63 ► แจ้งแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร