ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ปี 2565

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ปี 2565

 •  
 • 05 พ.ค. 65 ►การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซด์ของบริษัท
   
   
 • 22 เม.ย. 65 ►แจ้งมติการประชุมใหญ่ 1-2565 ตลท.
   
   
 • 29 มี.ค. 65 ►การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2565 ทางเว็บไซด์บริษัทฯ
   
   
 • 10 มี.ค. 65 ►ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2565
   

   
 • 24 ก.พ. 65 ► แต่งตั้ังกรรมการและเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
   

   
 • 24 ก.พ. 65 ►ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี2564